Hvad søger du?

Fokus på miljøet

Hensynet til miljøet er et gennemgående tema i forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen inddrager værdifulde erfaringer fra en lang række projekter på land og hav.

Et stort erfaringsgrundlag


I Danmark har vi en stærk tradition for at indarbejde omfattende tiltag i store anlægsprojekter, som kan mindske de natur- og miljømæssige konsekvenser af projekterne både i anlægs- og driftsfasen.

En stor del af det at anlægge en tunnel eller bro handler om at passe bedst muligt på omgivelserne. Til havs og til lands. Det er derfor også helt centralt, at forundersøgelsen gennem de omfattende miljøundersøgelser skal muliggøre dette.

Erfaringerne viser, at væsentlige negative miljøpåvirkninger i stort omfang kan forebygges, begrænses og ofte helt undgås gennem planlægning og skånsom gennemførelse af anlægsarbejdet.

Miljøundersøgelser

Arbejdet med miljø, natur og klima fylder mere og mere. Miljøundersøgelserne kan fortælle os, hvor det er mest skånsomt at bygge, samt hvilke krav det stiller til konstruktionen. I området er der fx Natura 2000-områder, som er særligt beskyttede naturområder. Det skærper nødvendigheden af at finde frem til de løsninger, der påvirker områderne mindst muligt.

Hele paletten rundt

En forundersøgelses formål er at komme hele paletten rundt. Derfor ses der også nærmere på konsekvenserne af projektet for klimaet. Samlet set er der tale om et omfattende vurderingsarbejde, som dækker en lang række forhold knyttet til miljø-, natur- og klima.

Afværgeforanstaltninger undersøges

I nogle tilfælde betyder det, at der skal tænkes i afværgeforanstaltninger. Det vil sige løsninger, der medfører, at konsekvenserne for miljøet minimeres, så der tages bedst muligt vare på naturen og dyrelivet. Et eksempel kunne være en udvidelse eller nyanlæg af en raste- og yngleplads for fugle.