Hvad søger du?

7 juni 2022

Ny hjemmeside om Forundersøgelse af Als-Fyn-forbindelse

Sund & Bælt og Vejdirektoratet lancerer ny hjemmeside med opdateret information om forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Fra i dag kan man på adressen www.als-fyn.dk finde opdaterede informationer om forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Forundersøgelsen, der er en del af Infrastrukturplan 2035, undersøger både tunnel- og broløsninger samt opgradering af ca. 40 km vejanlæg på Als og Fyn for at finde en løsning, der er til gavn for flest mulige brugere, er økonomisk sammenhængende og giver størst mulige tidsbesparelser for rejsende.

Som en del af forundersøgelsen undersøges det blandt andet, hvor en fast forbindelse kan etableres, så der bliver taget mest hensyn til lokale landskabsforhold, naturområder, bebyggelser og kulturarv. Forundersøgelsen ser også på en opgradering af de landanlæg, som forbindelsen skal gå til og fra – Rute 43 på Fyn og Rute 8 på Als. Det er fastlagt, at der ikke foretages undersøgelser for etablering af nye motorveje hverken på Fyn eller Als.

Formålet med forundersøgelsen er at tilvejebringe et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb. Forundersøgelsen gennemføres som et samarbejde mellem Sund & Bælt, der står for undersøgelser af kyst-kyst-strækningen på hav med tilknyttede ilandføringszoner på land, og Vejdirektoratet, der står for undersøgelser af landanlæg, klimaberegninger, samfundsøkonomi og erhvervsanalyser.

Forundersøgelsen forventes at være afsluttet sidst i 2024. I 2022 vil der blive holdt indledende tekniske møder med berørte kommuner og myndigheder. Disse møder følges op af offentlige orienteringsmøder, hvor interesserede kan komme og høre mere om forundersøgelsen og projektet med en fast vejforbindelse mellem Als og Fyn. Orienteringsmøder forventes gennemført i 2023.

- Vi glæder os til at komme i gang med forundersøgelsen af Als-Fyn projektet og ser frem til en god dialog med kommuner og interessenter i området. Målet med den tidlige inddragelse er, at vi opnår størst mulig viden om lokalområdet, så vi i forundersøgelsen har mulighed for at skabe det bedste grundlag for de videre politiske drøftelser om en fast Als-Fyn-forbindelse, siger Frederik Fisker, projektchef for Als-Fyn-forbindelsen i Sund & Bælt.

Læs mere om projektet og forundersøgelsen på den nye hjemmeside www.als-fyn.dk

Hvad er en forundersøgelse?

En forundersøgelse er en mindre grundig undersøgelse end en miljøkonsekvensvurdering – tidligere kaldet VVM-undersøgelse.

I forundersøgelsen bliver der analyseret på potentielle linjeføringer og mulige tekniske løsninger. Desuden indeholder arbejdet en opdateret trafikal- og finansiel analyse samt samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser.

Når forundersøgelsen er offentliggjort, er det op til Folketinget, om – og hvordan, man ønsker at gå videre med projektet.

Det næste skridt vil i så fald være en miljøkonsekvensvurdering, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov – den politiske beslutning om at anlægge en fast forbindelse mellem Als og Fyn.