Hvad søger du?

Anlæg
Anlæg på land

Forbindelsen på land

Som en del af forundersøgelsen bliver der også undersøgt for en opgradering af vejanlæg på land. Det betyder, at der ikke foretages undersøgelser af at etablere nye motorveje på hverken Als eller Fyn. Derudover har partierne bag aftalen besluttet, at der også skal ses nærmere på muligheden for cykler og kollektiv transport i forbindelse med forundersøgelsen.

På baggrund af tidligere undersøgelser og dialog med berørte myndigheder foretages en forundersøgelse af anlægsteknik, natur- og miljøforhold (herunder støj), økonomi m.v. for en opgradering af bestående vejstrækninger på Fyn og på Als.

Forundersøgelsen

I forundersøgelsen vil det blive undersøgt hvad konsekvenserne for mennesker, natur og miljø er. Ligesom det vil blive undersøgt, hvordan man kan mindske påvirkningerne, bl.a. ved at indarbejde afværgeforanstaltninger. Eksempler på at mindske konsekvenserne kan være forslag om støjskærme, plante ny skov eller anlægge nye vandhuller etc. Der vil også blive udarbejdet overordnede landskabsmæssige vurderinger i forhold til projektets påvirkninger.