Hvad søger du?

Om forbindelsen
Undersøgelsen

Undersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn

En fast forbindelse mellem Als og Fyn vil forkorte rejsetiden i regionen. Her på siden kan du læse mere om de igangværende planlægningsundersøgelser.

Hvis Als-Fyn forbindelsen bliver en realitet, vil det skabe nye trafikale muligheder

Forundersøgelsen skal bl.a. belyse en Als-Fyn forbindelses betydning for trængslen på det eksisterende motorvejsnet.

Resultaterne fra tidligere analyser viser, at forbindelsen vil give en mærkbar kortere rejsetid i regionen.

Forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn skal også belyse, hvor meget trafik der vil flytte fra indenrigsfly til bil og bus, samt hvilken betydning dette har på CO2-udledning som følge af mindre omvejskørsel.

Hvem undersøger?

Forundersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Sund & Bælt.

Et stort erfaringsgrundlag

I Danmark har vi en stærk tradition for at indarbejde omfattende tiltag i store anlægsprojekter, som kan mindske de natur- og miljømæssige konsekvenser af projekterne både i anlægs- og driftsfasen.

Tidsplan for forundersøgelsen

Forundersøgelsen gennemføres over tre år i perioden 2022-2024. Her bliver bl.a. tekniske løsninger og miljømæssige påvirkninger belyst nærmere, inden resultaterne til sidst sammenfattes og præsenteres i en rapport.

Hvad er en forundersøgelse?

En forundersøgelse er en mindre grundig undersøgelse end en miljøkonsekvensvurdering – tidligere kaldet VVM-undersøgelse.

I forundersøgelsen bliver der analyseret på potentielle linjeføringer og mulige tekniske løsninger. Desuden indeholder arbejdet en opdateret trafikal- og finansiel analyse samt samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser.

Når forundersøgelsen er offentliggjort, er det op til Folketinget, om – og hvordan, man ønsker at gå videre med projektet.

Det næste skridt vil i så fald være en miljøkonsekvensvurdering, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov – den politiske beslutning om at anlægge en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Forundersøgelsen gennemføres over tre år

Forundersøgelsen gennemføres over tre år frem mod udgangen af 2024. Opgaven er at se nærmere på forskellige linjeføringer, tekniske løsninger og miljømæssige konsekvenser og hensyn. Målet er at konkretisere og kvalificere beslutningsgrundlaget for en videre politisk drøftelse af projektet.

Det skal undersøges, hvor meget brugerne kan betale af Als-Fyn forbindelsen. Vi kender brugerfinansieringsmodellen fra Storebælt, Øresund og Femern. Det betyder for Als-Fyn forbindelsen, at det er dem, der bruger forbindelsen, som også er med til at betale for den

Natur og miljø undersøges

I løbet af undersøgelsen skal de anlægstekniske forhold analyseres – blandt andet for at belyse mulighederne for en bro eller en tunnel.

Samtidig skal det undersøges, hvordan forbindelsen kan placeres så skånsomt som muligt under hensyntagen til naturen og miljøet, lokale forhold og naboer. Der skal foretages en vurdering af betydningen for fremtidige sejladsforhold samt en vurdering af projektets klimapåvirkning.

Netop de natur- og miljømæssige konsekvenser indgår som et vigtigt led i overvejelserne om linjeføringen, og hvordan forbindelsen skal konstrueres.

En del af infrastrukturplan 2035

Beslutningen om at gennemføre en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn blev truffet med aftale om infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021, hvor der blev afsat 20 mio. kroner til arbejdet.